Referat fra generalforsamling 2016 i Herning Kajakklub.

Ad 1. Keld vælges enstemmigt. Hanne vælges enstemmigt.

Ad 2. Se vedlagte bilag. Bestyrelsens beretning godkendes

Ad 3. Se vedlagte bilag. Det reviderede regnskab godkendes.

Ad 4. Der er ikke planlagt og lavet et egentligt budget, men vi regner ikke med at der skal indkøbes flere kajakker i 2016. Det protesteres der imod, idet der er flere som ønsker at der skal indkøbes et par børnekajakker. Den ene af dem vi har er uanvendelig. (Det ville nu have været dejligt med et budget på et stykke papir!)

Ad 5. Det godkendes at kontingentet for 2017 skal være uændret.

Ad 6. Der er ingen indkomne forslag

Ad 7. Henrik Rhode vælges enstemmigt.

Ad 8. Kasserer vælges i 2017

Ad 9. Sekretær vælges i 2017

Ad 10. Brian Nielsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 11. Erik Romvig vælges som ny suppleant og Flemming fortsætter som suppleant i stedet for at være medlem af bestyrelsen. Susanne Venø tilbyder at være den person som laver nøglevagt skema til åbning af containerne tirsdag og torsdag. Kurt Østermark tilbyder at være den person som registrerer medlemmer til DKF og sørger for at medlemmerne får deres EPP2 bevis, når de har bestået.

Ad 12. Sten Schultz  vælges som revisor og Keld Nielsen vælges som revisorsuppleant

Ad 13. Charlotte kommer med den gode ide, at vi skal sejle Lucia optog til december, Henrik spørger om hun vil være tovholder, det er ok.
Flemming vil gerne have nogle flere ture, men det kniber lidt med at få dem arrangeret. Vi fra bestyrelsen vil prøve at lave en tur med naturvejleder Sabrina Jensen til efteråret. Vi opfordrer gerne alle til at byde ind med forskellige ture.
Det ville være dejligt hvis vi kunne lave et turudvalg. Er der nogle interesserede hører vi gerne fra jer. Vi vil naturligvis gerne være behjælpelige med både vurdering af sikkerhed samt diverse praktiske ting. Bestyrelsen vil også være villig til at drøfte evt. at være økonomisk sikkerhedsnet i forbindelse med turene.
Kurt vil gerne lave et EPP 2 kursus mere. Det første kursus bibeholdes, mens det andet kursus vil involvere nogle klubaftner. Kurt vil tage kontakt til bestyrelsen for at planlægge sammen med denne.
Morten efterlyser bedre numrering af vores kajakker så man kan se på vores hjemmeside hvilke kajakker der er bookede og hvilke der kan bookes. Vi vil forsøge at få numreret alle kajakker til vores arbejdsdag.
Vi er ved at få revideret vores sikkerhedsregler.
Det er et problem at der kommer så mange ”gratister” når det er godt vejr. Bestyrelsen vil drøfte om vi kan nøjes med optag af nye mennesker mens vi er i svømmehallen, så der kun kommer personer på søen, som har lært de mest elementære ting i svømmehallen. Det vil også fritage vores ”åbnevagter” for ansvar. De skal blot afvise nye medlemmer og henvise til vores hjemmeside, hvornår vi åbner i svømmehallen i oktober. Der vil heller ikke være nybegyndere, som de øvrige medlemmer som sejler føler de skal være ansvarlige for.
Vi snakker lidt om hvor mange personer vi kan være ansvarlige for på søen, og vi er enige om, at det ikke er ok f.eks. at holde børnefødselsdag for en flok urutinerede børn på søen. Selv om man har et EPP2 bevis, må man kun tage en person med, og der må kun lånes en kajak pr medlem, udover den kajak medlemmet selv skal bruge. Er man i tvivl om reglerne skal bestyrelsen kontaktes.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. april kl. 19-21 på Ålykkevej. På vores hjemmeside vil der altid være referat fra vores møder, og deri står der dato for næste møde. Har man noget man gerne vil drøfte med bestyrelsen, er man altid velkommen til at møde op. Send en mail til Hanne og i vil komme på dagsorden.
Der er møde for nøglebærere/åbnere kl. 17.00 den 19. april. Alle som har en nøgle er forpligtede til at være med i åbne ordningen. Der er mødepligt, men der kan ringes afbud til Henrik, hvis man ikke kan komme.
Kl. 19.00 den 19. april vil der være standerhejsning

Generalforsamling i Herning kajakklub 12. april 2015

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

Stein Bredtved dirigent. Marianne Merrild referent

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden Iver Thøgersen aflagde beretning. Han sagde bl.a. følgende:  ”Det går ufatteligt godt”, klubben har en dejlig medlemsskare, gode instruktører, der udbydes kurser så sikkerheden bliver bedre og vi bliver bedre til at ro. Vi har et godt materieludvalg. Vi har et godt men simpelt klubhus, vi kan bruge lokalerne på Ålykkevej. Vi har gode relationer til svømmehallen og det er guld værd i vinterhalvåret – også for børnene. Der er en masse gode medlemmer, man ser nye ansigter så der er ingen krise på medlemssiden. Klubben har gode partnere: gymnasiet, HF – flere undervejs. Der er en god bestyrelse, IT styres dygtigt af Flemming, men der er behov for nye aktive bestyrelsesmedlemmer. Vores ture har desværre været underprioriteret i 2014 – et område der kan blive bedre og der er mange muligheder. Fremtiden tegner lys. Vi holder arbejdsdag den 25. april.

Thorsminde kyst og fjordcenter åbner den 2. maj. Klubben kan lægge 4 kajakker derud. Det er et forsøg værd. Vi kan også søge om at lægge kajakker i Gødstrup. Herfra kan man ro til Sinding. Det vil sikkert tage lang tid at få lov.

EPP2 kursus afholdes den 6.-7. juni. Vi deltager i Challenge Denmark den 13. juni som hjælpere. Vi deltager i uge 27-32 med sommeraktiviteter for skolebørn. Den 26. september fejres 10 års jubilæum for Fuglsang sø og også for kajakklubben. Thøger har spurgt kultur og fritidsudvalget i kommunen, hvilke planer der er for søens jubilæum

Den nye del af Herning svømmehal, hvornår er den færdig? Vides ikke med bestemthed. Overordnet set skal vi tænke på hvor vi skal bruge vores penge. Vi må prioritere vores penge og energi på aktiviteter – frem for et nyt klubhus – aktiviteter der gør det nemmere for os. Alle er velkomne til at lave noget aktivt, initiativet har retten. Beretningen blev godkendt med bifald.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbe år til godkendelse.

Kasserer Sten fremlagde et flot regnskab. Det viser et overskud på 61.820 kr.  

Regnskabet blev godkendt.

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Budget blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Vi fortsætter et år mere med samme kontingentsatser.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 1. Valg af formand

Formanden er på valg i lige årstal.

 1. Valg af kasserer.

Kasseren er på valg i ulige årstal. Sten Schultz ønskede ikke genvalg, i stedet blev Stein Bredtved valgt som kasserer.

 1. Valg af sekretær.

Sekretær er også på valg i ulige år. Marianne Merrild ønskede ikke genvalg. Hanne Højvang Jørgensen blev valgt som ny sekretær. Hanne indtrådte i bestyrelsen pr. 1. januar, da Charlotte Jørgensen ikke længere er medlem af klubben.

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Peter Nielsen var på valg og modtog genvalg. Desuden blev Flemming Møller, der hidtil har været suppleant, indvalgt i bestyrelsen.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Henrik Rohde og Kenneth Vestrup Mørup valgt som suppleanter.  

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Christoffer Juul Jørgensen valgt som revisor og Kjeld Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Thøger synes vi skal bruge flere penge til flere aktiviteter, vi skal give mere for pengene. Et indsatsområde kunne være børneroning.

Sten S synes det er i orden at prøve noget nyt.

Henrik R har flere forslag: 1. Der kan skabes lækre lokaler på Ålykkevej, f.eks. mødelokaler. 2.man kunne forbedre forholdene v. søen med bedre omklædningsforhold. 3. købe bedre spraydecs. Synes i øvrigt vi skal koncentrere os om Herning og ikke lægge aktiviteter ud andre steder.

Flemming: vi kan have en færdigpakket trailer til at stå, så man hurtigt kan komme af sted på tur.

Preben: det vil være svært, da medlemmerne har forskellig størrelse og dermed bruger forskellige kajakker. Der skal laves en aften med gennemgang af udstyr, der mangler sikkerhedsveste.

Stein: brug flere penge på instruktører, det er dejligt med den store aktivitet i svømmehallen der har været i vinter.

Flemming: ny åbneplan er kommet.

Der var bred opbakning til at vi skal have godt udstyr, have gode oplevelser og gode instruktører.

I alt deltog ca. 25 medlemmer i generalforsamling.

 

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 27. april 2014

 

Dagsorden

Valg af dirigent og referent
Henrik Rohde dirigent. Marianne Merrild referent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden Iver Thøgersen aflagde beretning. Han sagde bl.a. følgende: Efter at have eksisteret  i 8 år synes han at solen skinner på klubben. Der er kommet gang i uddannelse af roere. Vi er med i udbygningen af svømmehallen dog er vi engagerede med mådehol, da vi først og fremmest er en udendørs forening. Der er kommet styr på materiellet, det er fantastisk. Materieludvalget yder en ihærdig indsats. Der er gode folk der arbejder for klubben.

Kommunen krævede sidste år at alle containere skal beklædes med træ. Bestyrelsen synes ikke det er en god idé, den er ikke fremtidsorienteret. Vi har ikke gjort mere ved det og har ikke hørt mere fra kommunen. Dialogen er gået i stå.

Peter Nowack sagde at det var vigtigt at klubben arrangerer ture og står gerne for en tur selv.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbe år til godkendelse.
Kasserer Sten fremlagde regnskabet. Det viser et overskud på 16.243,39 kr. Klubben giver 12.500 til svømmehalsudvidelsen.

Regnskabet blev godkendt.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Budget blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent.
Vi fortsætter et år mere med samme kontingentsatser.

Behandling af indkomne forslag.
Henrik Rohde har indsendt et forslag om at åbnerne sørger for en fælles linje omkring rengøring og brug af kajakkerne. Bestyrelsen har forsøgt at indarbejde forslaget i de regler, som Charlotte på bestyrelsens vegne har lavet og som alle åbnere og medlemmer skal følge:

Retningslinjer for åbnere

·         Være til rådighed for nye medlemmer

·         Tage med nye på vandet

·         Oplære andre i at gøre udstyret rent efter brug

·         Følge op på defekt udstyr. Skriv på defektlisten i skuret

·         Sørge for at klubhuset ser ordentligt ud

·         Vejlede i ro teknik

·         Info om at kajakkerne bæres helt ned i vandet

·         Informere om klubbens tilbud og muligheder

·         Bære synlig vest / trøje, så det kan ses, hvem der åbner

·         Åbnere bliver til sidste medlem er gået – lukker og slukker

·         OBS: Alle skal have redningsvest/svømmevest på

    Reglerne blev diskuteret og Charlotte renskriver dem med enkelte rettelser.

Der skal afholdes et orienteringsmøde for alle åbnere og med repræsentanter fra bestyrelse og materieludvalg, så vi får en fælles ånd om at man skal behandle materiellet ordentlig og tænke på medlemmernes sikkerhed.

Valg af formand
Thøger ønskede at afgive posten som formand. Der var imidlertid ingen andre der ønskede at overtage posten. Thøger fortsætter derfor et år, og vi må i klubben arbejde for at finde en afløser.

Valg af kasserer.
Kasseren er på valg i ulige årstal. Sten var således ikke på valg og fortsætter som kasserer.

Valg af sekretær.
Sekretær er også på valg i ulige år. Marianne var heller ikke på valg og fortsætter som sekretær.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Jørgensen var på valg og modtog genvalg.

Peter Nielsen var ikke på valg i år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Flemming Møller og Hanne Jørgensen blev valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Allan Lassen blev valgt som ny revisor og Kjeld Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Peter Nowack foreslår tur til Bork den 21.-22. juni. Martin og Kirsten er medarrangører.

Vi har fået mulighed for at bruge nye lokaler ved forbrændingsanlæg. Vi skal ikke betale husleje men sandsynligvis strøm og varme. Det er godt til opbevaring af trailere, kajakker og andet udstyr. Kan bruges fra oktober til maj.

Materieludvalget arbejder videre med dette i samarbejde med kassereren.

De blå spejdere vil gerne ro en aften, vi kan til gengæld låne deres hus som vi gjorde til festen i januar.

Turudvalg: alle er velkomne til at arrangere ture – forslag er meget velkomne.

Preben og Lars laver nogle ture.

Martin har en aftale om et arrangement for nogle udviklingshæmmede, han har brug for noget hjælp. Det er den 6. juni eller 6. juli?

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 7. april 2013

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

Henrik Rohde blev valgt som dirigent og Marianne Merrild som referent.

 1. Bestyrelsens beretning

Thøger fremlagde sin beretning. Her er stikord fra beretningen:

Klubben har ca. 150 medlemmer og det afføder respekt hos Dansk Kano – og Kajakforbund. Det er en social klub med aktiviteter året rundt. Sidste år var julemanden endda på besøg med t-shirts til klubbens yngste medlemmer.

Fokus på sikkerhed/teknik. Vi skal have flere uddannet med EPP2 kurser og Instruktør 1 . Vi er kommet i gang med Alberte som instruktør.

Man kan lave aktiviteter for specielle målgrupper.

Thøger er i gang med Sport2go (kommunalt idrætsprojekt for foreningsløse unge) hver mandag og onsdag kl. 16-18.

Søger om at måtte opstille yderligere to containere, den ene til Herning Sportsfiskerforening.

Klubben har god stabil økonomi.

Herning 24 hours finder sted den 10.-11. maj. 24 timers løb/cykling/kajak.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Sten gennemgik regnskabet.

Klubben har ingen gæld og ingen skylder os noget. For tiden har vi på kontoen på ca. 82.000 kr.

Ca. samme antal medlemmer som sidste år har på nuværende tidspunkt betalt kontingent. Regnskabet blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag.

Vi satser på at få samme medlemstal som sidste år. Der er ikke grundt til at lave en opsparing men vores midler skal bruges til at lave aktiviteter for medlemmerne. Vi har behov for flere børnekajakker og mere uddannelse.

Et stort ønske er en cargo trailer.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen har tidligere fået bemyndigelse til at forhøje kontingent hvis der er behov for det. Det mener vi ikke der er p.t. men vi kan tænke os en forenkling af kontingentsatserne. Det fik bestyrelsen lov til at lave, så der skal ikke fremover være så mange forskellige satser.

 1. Behandling af indkomne forslag

 Bestyrelsen fremsatte forslag, som der var snak om på generalforsamlingen i 2012, at teksten angående indkaldelse til generalforsamlingen ændres lidt, således at der nu skal stå i vedtægterne: ”Genreralforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag i klublokaler samt på foreningens hjemmeside og med e-mails til medlemmerne med angivelse af dagsorden og indsendelse af forslag”.

Desuden var der forslag fra Henrik og Peter Nielsen om at generalforsamlingen skulle tage stilling til, hvordan vi forholder os til udbygningen af Herning svømmehal. Herning kommune opfordrer de klubber der bruger svømmehallen til at skaffe 2 mill. kr. i løbet af dette år. Hvor mange kræfter vil klubben lægge i at skaffe penge sammen med de andre klubber? Skal vi deltage i frivillige indsamlinger, forskellige events m.v. 

Der var diskussion af vores ønsker og holdninger. Vi ønsker at der i den renoverede svømmehal bliver en kajakpolobane, materiel rum til kajakker, bassin med bølge- og strømkanaler. Men vi er først og fremmest en udeklub og bruger kun svømmehallen i begrænset omfang. Vi vil vise god vilje og støtte. Vi skal vise at vi gerne vil være med, yde i forhold til hvad vi har og hvad vores brug til være.

Henrik og Peter fik mandat til at gå med til de næste planlægningsmøder og har lov til at yde økonomisk opbakning, det endelige beløb skal godkendes af bestyrelsen. Det bliver svært at skaffe frivillig arbejdskraft, vi har i forvejen brug for frivillige til vedligehold af vores udstyr og containere.

 1. Valg af formand.

Formanden er på valg i lige år.

 1. Valg af kasserer

Genvalg af Sten Schultz

 1. Valg af sekretær

Genvalg af Marianne Merrild

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

På valg var Martin Olesen, der ikke modtog genvalg. Thøger takkede ham for en stor indsats i foreningen.

I stedet blev Peter Nielsen valgt.

 1. Valg af suppleanter

Kirsten Jørgensen genvalgt

Flemming Møller nyvalgt

Flemming er webmaster og har deltaget i bestyrelsen på konsulentbasis. Fremover inviteres suppleanterne med til bestyrelsesmøder.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Genvalg af Christoffer Jørgensen som revisor og Keld Nielsen som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Sejladsregulativ er p.t. i høring. Det forventes vedtaget snart og klubben vil få lov til at sejle på åerne med mærker. Der skal laves en ordning på, hvordan klubmedlemmer kan booke mærkerne.

Der er fortsat krokodillekajak i DGI huset onsdag kl. 17-18

Vi har ikke længere træningssalen.

Sauna i Herning svømmehal: Ønsker man at bruge saunaen skal man når man kommer bede livredderen tænde den.

Sæsonstart udsat til tirsdag den 23. april.

Nøglebærere har åbnevagter. Der bør altid være en rutineret på vagt. Bestyrelsen bør tage en snak med nøglebærerne om hvad der forventes af dem. Husk på sikkerheden.

Det er fortsat første tirsdag i hver måned alle interesserede kan få lov at prøve en kajak.

Flemming og Jan Kuno vil fotografere medlemmerne, så vi kan sætte navn på billederne og lære hinanden bedre at kende.

Der ønskes flere aktiviteter på klubaftener, f.eks. fiskekonkurrence, klubmesterskab og meget andet.

Turudvalget består af Martin, Peter Nowack, Sten Sch., Charlotte.

Charlotte arbejder på en ny pr pjece.

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 24. marts 2012

 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent og referent
 
• Poul blev valgt til dirigent og Marianne til referent.
 
• Dirigenten fastslog at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
 
• Forslag om at der laves en vedtægtsændring, så generalforsamlingen blot
indkaldes på hjemmesiden og ikke ved annoncering.
 
2. Formandens beretning
 
Thøger fortalte at det har været et stabilt år. Der er kommet gang i uddannelsen
af mange medlemmer idet Alberte laver EPP2 kursus. Andre er villige til at tage
instruktørkursus så det tegner godt.
 
Klubhus: vi har fået en flot mandskabscontainer ved søen der fungerer som
klubhus, tror og håber at vi foreløbig får lov at blive hvor vi er. Fremtiden tegner til
at give udvikling i det små. Der har været positivt arbejde i bestyrelsen. Vi har haft
gode ture og der har været aktivitet hele året. I DGI huset og i Herning svømmehal
i vinterhalvåret og ved søen i sommerhalvåret. Vi har også haft et godt samarbejde
med Sunds klubben. Flere aktiviteter kan iværksættes hvis vi orker det. Initiativet er
frit så hvis nogen har idéer og lyst til at lave flere aktiviteter er de velkomne.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 
Der er positivt resultat på regnskabet. Indtægter udgør 141.099 kr. og udgifter
134.689 kr.
 
På sidste generalforsamling blev der efterspurgt en fremstilling af balance. Den
mangler stadig. For at have et retvisende overblik over klubbens økonomi, blev det
besluttet, at der skal foreligge en balance senest ved næste regnskabsaflæggelse.
 
Regnskabet blev godkendt. Der var en debat, hvor forskellige forhold blev
diskuteret:
 
Der skal gøres noget ved forsikringssagen. Medlemskab til Dansk kano og
kajakforbund kan overvejes, men flere mente at det var en fordel at have det.
 
Udleje ti l gymnasiet og HF ser ud til at kunne fortsætte de næste år, der bliver
stadig flere gymnasieklasser. Andre skoler er måske også interesserede.
 
Sikkerhedsregler er et punkt som bestyrelsen skal tage sig af.
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse.
 
Budget blev fremlagt mundtligt og vedtaget.
 
Vi har i 2012 fået nye polokajakker med stor hjælp af sponsor. Peter Nowack
foreslår flere windsurfere, så vi får en mere bredspektret klub. Henrik R. efterlyste
en mere langsigtet indkøbsstrategi.
 
Flydende polomål overvejes anskaffet.
 
5. Fastsættelse af kontingent
 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at hæve kontingent for 2013, hvis det bliver
nødvendigt.
 
6. Indkomne forslag
 
Der var ingen.
 
7. Valg af formand
 
Iver Thøgersen blev genvalgt.
 
8. Valg af kasserer
 
Kasseren er ikke på valg i år
 
9.
 
Valg af sekretær
 
Sekretæren er ikke på valg i år.
 
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 
På valg var Steen Sørensen. Han ønskede ikke genvalg.
 
I stedet blev Charlotte Risvig Jørgensen valgt.
 
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 
Kirsten Jørgensen blev genvalgt og Allan Lassen nyvalgt.
 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 
Revisoren ønskede ikke genvalg. Ny revisor bliver Christofffer Jørgensen.
 
Revisorsuppleant: Keld Nielsen
 
13. Evt.
 
Peter Nowack planlægger klubtur til Nymindegang i weekenden 8.-10. Juni.
 
Nogle af dem der hjalp til på Ferie for alle tager til Norge og deltager i kajakløb
 
den 22. September.
 
Vi skal have fiskekonkurrence igen.
 
Peter Nowack vil gerne lave arrangement igen i år med skiklub/ orienteringsløb/
kajak. Forslog også at vi laver klubmesterskaber og nogle dage hvor folk viser hvad
de kan.
 
Den 12. april foredrag ved Martin om Fyrsternes Tjørring i hallen.
 
Martin vil stå for en åtur og tur til Tange sø. Evt. også en sensommertur til
sommerhus.
 
Jan Klyver vil gerne Venø rundt først i maj.
 
Bestyrelsen skal tage stilling til om vi vil købe mere surfudstyr og lave vagtplan.
Mere struktur på nye medlemmers start efterlyses.
 
Materieludvalget undersøger muligheden for at købe dykpumpe.
 
Når vi der holdes polterabend og lignende arrangementer skal deltagerne
underskrive vores deltagervilkår. Reglerne sammenholdes af bestyrelsen med nye
regler fra søfartsstyrelsen.
 
Standerhejsning søndag den 29.april.

 

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 13. marts 2011

 
Dagsorden
 
 1. Valg af dirigent og referent
Poul blev valgt som dirigent og Marianne som referent.
 
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden Thøger sagde bl.a.: han betegnede året 2010 som et mellemår – en del af planerne er nået. Vi har været gode til at handle på flere punkter: har fået mere materiel, surfudstyr, udvidelse af tiden i svømmehallen, nye aktiviteter i DGI huset, flere containere. Vi har fået en bedre organisatorisk opdeling i klubben med udvalg der tager sig af forskellige områder. Vi var ikke så gode til at få planlagt ture komme af sted.
Der er nedsat et klubhusudvalg som er i fuld gang med klubhusplanerne sammen med foreningskonsulent Henrik Pajbjerg.
Herning kommune har mange internationale planer – der kører to spor: det internationale og det almindelige spor. Man vægter ikke så meget at gøre noget for almindelige familier med fællesskab, rummelighed og åbenhed.
Året 2011 er frivillighedsår. Vi skal tænke over hvordan vi modtager nye medlemmer – tager vi godt nok imod dem? Det kunne være et tema for det nye år.
Det er spændende om Herning Kajakklub kan fortsætte efter 2012, vi har fået en frist på 2 år af kommunen for containerne. Kan vi nå at få et nyt hus efter de to år?
 
Efter beretningen kom flere medlemmer med bemærkninger om at 2 års reglen måske ikke skal tages så bogstaveligt, de mener der findes en løsning.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kasserer Sten Sch. fremlagde en pænt regnskab. Det blev godkendt med bemærkning om at bestyrelsen skal finde en måde at stille regnskabet op på, så der fremgår en status over hvilket materiel klubben råder over – altså at der både er resultatopgørelse og balance.
 
4        Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Sten fremlagde også et budget, der blev godkendt.
 
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade kontingentet stige lidt i 2012. Det kunne være 200 kr. for familier og 100 kr. pr single. Bestyrelsen kan overveje at friholde unge for forhøjelse.
 
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra enkeltmedlemmer, men bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et turudvalg. Det skal arrangere ture hver måned i udesæsonen.
Turudvalget består af: Thøger, Martin, Henrik, Arne Bo, Steen Sø., Flemming H., Kristian, Sten Sch., Peter Now.
Det kan overvejes om der skal laves et særskilt medlemskab til kajakpolo – eventuelt også for medlemmer fra Sunds kajakklub som måtte ønske at spille polo sammen med os.
Det overvejes i det hele taget om vi fortsat vil lade Sunds medlemmer deltage i vores tider i svømmehallen.
 
7. Valg af formand
Thøger blev genvalgt
 
8. Valg af kasserer
Sten Sch. blev genvalgt
9. Valg af sekretær
Marianne blev genvalgt.
 
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Martin var på valg og modtog genvalg.
 
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
(punktet blev vist overset)
 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Rasmussen genvalgt som revisor og Keld Nielsen som suppleant.
 
13. Eventuelt
Snak om det er muligt at få strøm indlagt i vores nye mandskabscontainer.
Dato for arbejdsdag meddeles senere.
 
I generalforsamlingen deltog Henrik Pajbjerg fra Foreningslaboratoriet og udviklingskonsulent Dorthe Hansen fra Dansk Kano og Kajakforbund. Efter generalforsamlingen hørte vi deres mening om mulighederne for at få etableret et rigtigt klubhus. Det kan være i samarbejde med andre foreninger - en slags Søsportens hus. Måske bliver det en selvejende institution med et husudvalg. Dorthe Hansen kunne fortælle om mange forskellige nye klubhuse – men alle steder er kommunen med i planlægningen og udførelsen. Mange steder med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.
I første omgang glæder vi os til at indvie vores mandskabscontainer og se hvor meget socialt liv det vil medføre.

 

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 14. marts 2010.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

                      Poul M. blev valgt som dirigent og Marianne som referent.

 

 1. Beretning ved formanden Iver Thøgersen:

2009 har været et godt år med meget aktivitet. Året har vist at Herning Kajakklub er blevet en levedygtig forening med aktiviteter for hele familien. Medlemmerne har medindflydelse og tager selv initiativer.

Antallet af medlemmer er stadig stigende. Klubben kan fejre 5 års jubilæum den 7. december 2010.

Alle ture har været velbesøgte og også på klubaftenerne tirsdag og torsdag har der været mange deltagere. Der er også god deltagelse i svømmehallen til badning og kajakpolo i vintermånederne.

Der har været 4 gode ture gennem sæsonen: til Skjern Enge, sommerhustur til Vesterhavet og Ferring Sø, tur til Silkeborgsøerne og weekendtur til Sverige.

I januar blev der holdt en medlemsaften også med mange deltagere.

Der var Nytårskur på isen på Fuglsang sø den 31. december.

Vi har en god bestyrelse og det går den rigtige vej for klubben.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

Kasserer Sten Schultz var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men Thøger fremlagde i hans sted regnskabet.

Der var indtægter for i alt 162.444,96 kr.

             Udgifter for i alt 159.495,48 kr.

Der var således et positivt resultat på 2949,48 kr.

Indestående i bank pr. 31.12 var 53.926,78 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budget til godkendelse.

Budget blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 2010.

Det blev foreslået af formanden at fortsætte med de samme satser som i 2009.  Men i øvrigt bemyndigede de fremsatte på generalforsamlingen bestyrelsen til at fastsætte kontingentet.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog en ny organisation med udvalg bestående af medlemmerne. Alle kan melde sig til disse udvalg og deltage i det forskellige arbejde.

Vi skal have følgende udvalg med disse tovholdere:

Sikkerhed og kurser: Kristian Lambaa, Steen Sø.

Containere/materiel/udstyr: Jan Kuno, Jonas, Peter Nowack

Polo: Peter Nielsen, Martin O.

Entreprenørafd: Arne Bo, Poul M.

Kontakt til svømmehal: Henrik R.

Nyt klubhus: Thøger, Flemming M.

Hjemmeside: Flemming M, Jan Kuno

 

 1.  

           Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg var Sten Schultz, Steen Sørensen og Marianne Merrild. De modtog genvalg.         Desuden deltager Flemming Møller som webmaster i bestyrelsesmøder.

 

 1.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

Flemming Rasmussen blev genvalgt som revisor og Keld Nielsen som revisorsuppleant.

 

 1. Evt:

Bestyrelsen var foreslået som årets idrætsnavn.

Keld mener ikke containerne pynter i landskabet og foreslog maling el. beplantning.

 

Der er planlagt følgende aktiviteter:

Standerhejsning den 11. april kl. 14

Venø rundt d. 1. maj v. Steen Sø.

Skjern Å d. 24. maj v. Thøger

Sommerhustur dato??

Weekendtur d. 27.-29. august (Martin?)

 

Der er støbt betonklodser der skal fungere som anker for polomålene, så vi ser frem til en aktiv polo-sommersæson på søen.

 

 

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 22. marts 2009.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

                      Sten Schultz blev valgt som dirigent og Marianne Merrild som referent.

 

 1. Beretning ved formanden Iver Thøgersen:

2008 har været et godt år med meget aktivitet. I udesæsonen var der meget der fungerede, der var god opbakning og der blev indført en nøgleordning, så det er gået på skift hvem der låste op på klubaftenerne.

Indesæsonen: der er også god opbakning til eftermiddagene i svømmehallen. Der er kommet gang i polospillet, en flok spillere mødes hver uge.

Ture: Årets første tur var til Skjern Å nationalpark med ca. 12 deltagere.

Aftentur til Struer Kajak – det var spændende at se og der var mange deltagere.

Klubtur til Ho bugt – gik også godt.

Klubaften i Jydske bank: her fik vi peptalk og fin servering.

 

Der er anskaffet en fin trailer, så vi nu kan fragte 15-16 kajakker.

Der har været mange gæster i udesæsonen. Gymnasiet og HF bruger flittigt vores kajakker.

Idrætsrådet har også været på besøg. Desuden er der flere skoler og foreninger der har lånt kajakkerne.

Klubhus situationen: vi har to containere, som vi desværre må leve med nogen tid fremover. Vi kunne godt ønske os noget bedre men det er hvad der er muligt lige nu.

Bestyrelsen har fungeret godt. Vi har fået en fantastisk webmaster, Flemming Møller, som sørger for at tingene bliver udført hurtigt.

Dragebådsfestival: her var kajakklubben involveret. Men vi skal nok ”go back to basis” -kajakkerne er det vigtigste.

Her i det nye år skal der arrangeret flere ture og kajakpoloen skal prioriteres højt. Desuden skal vi fortsat gøre i 2009 hvad vi har gjort i 2008.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

Kasserer Sten Schultz fremlagde regnskabet.

Der var indtægter for i alt 219.509,23 kr.

             Udgifter for i alt 230.990,40 kr.

Der var således et negativt resultat på 11.481,17 kr.

Indestående i bank pr. 31.12 var 1050,15 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budget til godkendelse.

Budget blev godkendt.

2009 skal være et år hvor vi konsoliderer os. Nyanskaffelser skal begrænses, dog indkøbes der lidt for at forbedre polo-spillernes materiel.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 2010.

Det blev foreslået af formanden at fortsætte med de samme satser som i 2009. Det blev godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.  Men formanden fortalte at det gik galt med at skaffe deltagere til Dragebådssejladsen, fordi man kom for sent i gang. Der manglede sponsorer, den først lovede støtte fra kultur og fritidsudvalg kunne alligevel ikke fås. Et sådant arrangement kræver en meget stor indsats, hvis det skal lykkes.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og et menigt medlem (Martin) var vist på valg. Alle i bestyrelsen var villige til at fortsætte. Flemming Møller og Kirsten Jørgensen blev genvalgt som suppleanter.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Flemming Rasmussen blev genvalgt som revisor og Kjeld Nielsen som revisorsuppleant.

 

 1. Evt.

Det skal undersøges om vi kan få en anden containerordning – og måske få en mere. Det vil være en fordel hvis vi selv må indrette dem og lave bedre udluftning.

Der bliver standerhejsning d. 25. april kl. 14. Denne dag skal vi også rengøre containere og kajakker, lave gennemgang af materiel, sejle og have en lille søfest om aftenen. Også åbent hus for nye interesserede.

Ture: Skjern Å nationalpark d. 24. maj

Silkeborg rundt – arrangeres af Flemming

Vesterhavstur – d. 6.-7. juni ved Flemming og Sten Schultz.

Sverigestur – d. 22.-23. august v. Martin.

 

Hjemmesiden er fornyet, vores webredaktør efterlyser feedback og gode idéer til forbedringer.

Flemming foreslog udlejning til institutioner på enkelte aftener. God idé men forskellige spørgsmål skal afklares f.eks. forsikring.

Flemming foreslog også poloturneringer og oprettelse af Google kalender – her kan man skrive ind hvornår vores materiel er udlejet/udlånt.

Thøger skal checke om vi stadig har lov til at oprette polobane i Fuglsang sø.

Det kan være en god idé at forlænge vores polotider i svømmehallen i næste vintersæson.

Martin laver plan over hvem der skal låse op i containerne på klubaftenerne tirsdag og torsdag kl. 19-20.

Referat af generalforsamling i Herning Kajakklub den 18. marts 2007

 

Generalforsamling afholdt i klubhus ved Fuglsang Sø i Herning, med deltagelse af ialt 10 klubmedlemmer.

 

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent

Hertil valgtes Flemming Rasmussen og Jesper Fredsgaard.

 

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for 2006

Klubformand Iver Thøgersen fremlagde beretning og indledte med at oplyse, at klubben blev etableret den 7. december 2005. Den første handling i klubben blev en søgning af midler hos Dansk Kano og Kajak Forbund med henblik på hjælp til opstart af klubben, hvilke klubben fik tildelt ultimo 2005.

Formanden oplyste, at år 2006 har været at betragte som et igangsætningsår med en stille og rolig tilgang af materiel. I denne forbindelse har Herning Kommune gjort det muligt at opbevare det tilgåede materiel i en tidligere landbrugsejendom ved Fuglsang Sø. Denne ejendom fungerer også i øjeblikket som klubhus, omend klubben har fået besked fra kommunal side om, at ejendommen nedrives tidligst 1. april 2007, hvorfor klubben må forvente flytning af materiel til anden lokalitet.

Hvad aktiviteter angår i det forløbne år, har der blandt andet været afholdt 2 kurser i klubben: et kajak-begynderkursus for bestyrelsen samt en kajakpolo-workshop, som blev afholdt i samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund. Derudover har der i klubben været fællessejlads mandage, tirsdage samt torsdage aftener i sommerhalvåret. Der har ydermere været deltagelse i Hernings havnefest, et Sportolv-arrangement samt et svømmehalsstævne i Herning.

Herning Gymnasium har gennem året lejlighedsvis været lejer af klubbens materiel i forbindelse med afholdning af undervisning.

Formanden sluttede af med at berette, at han har fungeret som den primære tovholder for arrangementer og aktiviteter og håber, at klubben fremover vil få en organisation og medlemmer, der vil kunne varetage dette.

 

Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskab for 2006 til godkendelse

Iver Thøgersen fremlagde regnskab, som sluttede med en balance på -4.002,79 kr. og med en samlet gæld på 18.850,00 kr. Iver Thøgersen berettede, at resultatet bærer præg af, at 2006 var et år, hvor etablering af klubben har medført gældsætning.

Forsamlingen pointerede, at den stiftede gæld bør afvikles i indeværende regnskabsår.

Godkendt.

 

Punkt 4 - Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2007 til godkendelse

Bestyrelsen forventer en bedring af budgettet gennem forøgelse af medlemstallet i 2007, og der budgetteres med et overskud på 4.000,00 kr.

Godkendt, under betingelse af, at den stiftede gæld noteres i budgettet.

 

Punkt 5 - Fastsættelse af kontingent

Martin Olesen påpeger uligevægt mellem kontingentsatser; forholdet mellem senior- og familiekontingent.

Eksisterende kontingentsatser bevares.

 

Punkt 6 - Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag behandlet.

 

Punkt 7 - Valg af formand

Formand Iver Thøgersen genvalgtes til posten.

 

Punkt 8 - Valg af kasserer

Kasserer Christoffer Jørgensen genvalgtes til posten.

 

Punkt 9 - Valg af sekretær

Jesper Fredsgaard valgtes til posten.

 

Punkt 10 - Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sten Schultz, Steen Sørensen samt Martin Olesen valgtes til posterne.

 

Punkt 11 - Valg af suppleant til bestyrelsen

Charlotte Hoffmann valgtes til posten.

 

Punkt 12 - Valg af revisor og revisorsuppleant

Flemming Rasmussen genvalgtes til posten som revisor og Keld Nielsen valgtes som suppleant hertil.

 

Punkt 13 - Eventuelt

Sten Schultz: Opfylder klubben kravene der fulgte med ved modtagelse af "klubstartspakken" fra kajakforbundet? Iver Thøgersen oplyste, at klubben endnu mangler at opfylde kravene om børneaktivitet i klubben.

Sten Schultz: Foreslår udlejningsordning af kajakker gennem turistforeningen. Forsamlingen pointerer, at det vil være vanskeligt at administrere udlejningen og at sikre tilstrækkelige kajakker til klubbens medlemmer samtidigt.

Iver Thøgersen: Foreslår et eventuelt samarbejde med Sunds Kajakklub i forbindelse med uddannelse af instruktører.

Martin Olesen: Påpeger at forhold vedr. klubbens forsikring er uklare.

Forsamlingen enes om, at alle medlemmer indeholdt i et familiemedlemsskab, skal fremgå af den samlede medlemsstatistik.