Foreningsvedtægter for Herning Kajak Klub.    Rev 1/3 2017

 1. Navn og hjemsted.

Foreningen Herning Kajak Klub, der har hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 7. december 2005. Foreningen er tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) inder Dansk Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 1. Formål.

Foreningens formål er at dyrke kajakroning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til kajakroning. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 1. Medlemskab

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 8 år.

Foreningen optager ikke passive medlemmer.

Indmeldelse sker via mail til sekretæren. Man indmelder sig for et år ad gangen, medlemsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Optagelse af medlemmer under 18 år sker kun via et familiemedlemskab med begge forældre som medlemmer eller via et single + medlemskab hvor en af forældrene er medlem. Unge under 18 år kan kun færdes på vandet med forældrenes accept og ansvar.

 1. Udmeldelse sker via mail til sekretæren, dog må man regne sig som udmeldt af klubben hvis der ikke er indbetalt kontingent rettidigt inden den 1. marts. Herefter skal man betale indmeldelsesgebyr som værende nyt medlem, som igen skal registreres diverse steder.

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for indeværende år.

Kontingent betales for et år ad gangen og følger årstallet og skal være betalt inden den 1. marts. Man kan dog godt blive medlem senere på sæsonen, bestyrelsen fastsætter i så fald kontingent størrelsen.

Kontingentrestance accepteres ikke. Hvis kontingentet ikke er betalt inden den 1. marts må man betegne sig som udmeldt af klubben. Husk at der skal være betalt kontingent hvis man ønsker at være stemmeberettiget til generalforsamlingen samme år.

 1. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sig afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

 1. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på foreningens hjemmeside og via e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden og indsendelse af forslag.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for det indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af sekretær.
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt
 14. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. punkt 17 og 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år og har stemmeret.

 1. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning .m.m gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 1. Bestyrelse – Valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, en kasserer og yderligere to medlemmer og vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

 1. Forretningsorden og tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af dets medlemmer heriblandt formanden er til stede. Der optages referat fra bestyrelsens møder, som publiceres på klubbens hjemmeside. Foreningen tegnes af firmanden. Ved dispositioner over 5000 kr. kræves der et flertal af bestyrelsen, som er blevet orienteret om købet.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 10. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 1. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne skal ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettige stemmer for forslaget.

 1. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med den ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ved foreningens opløsning vil et evt. overskud/formue tilfalde idrætten i Herning